VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci (zákazník) odoslaním objednávky potvrdzuje, že je oboznámený s uvedenými obchodnými
podmienkami. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Ponúkame Vám možnosť pohodlného on-line nákupu priamo z pohodlia Vášho domova. Náš Eshop je
otvorený 24 hodín denne pre elektronické objednávanie, obsluha Eshopu je k dispozícii od 8:00 do
17:00. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka priamo v našom
Eshope, e-mailu alebo písomne na našej adrese. Predmetom zmluvy je tovar uvedený v objednávke.
Rozmery, farba a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných
médiách sú údajmi vychádzajúcimi z údajov výrobcov a dodávateľov. Zaväzujeme sa, že svojim
odberateľom dodávame len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami
obvyklými pre daný druh tovaru. Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je
vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári.
Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným
dodaním tovaru. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch okrem prvotného automatického
potvrdenia objednávky emailom, si predávajúci pre vznik zmluvy vyhradzuje právo pre potvrdenie
objednávky telefonicky a uhradenie finančnej zálohy kupujúcim. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol
tovar objednaný, prišlo k výraznej zmene kurzov zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného
sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať
alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v
prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu
poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.
Odstúpenie od zmluvy
1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich kalendárnych dní odo
dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil
informačné povinnosti podľa č.102/2014 Z. z..
2. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa č.102/2014 Z. z. dodatočne, spotrebiteľ je
oprávnený odstúpiť od zmluvy do štrnástich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil
informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy
o poskytnutí služby.
3. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa č.102/2014 Z. z. ani dodatočne, spotrebiteľ je
oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o
poskytnutí služby.
4. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný a) prevziať
tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní
odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý
spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s
objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak
výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný.
5. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej
predmetom sú:
a) poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na
odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré
predávajúci nemôže ovplyvniť
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne
pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru,
ktorý rýchlo podlieha skaze
d) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého
výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil

e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače
f) lotérie a iné podobné hry
6. Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi pôžičku na kúpu tovaru alebo na poskytnutie služby alebo ak
takú pôžičku poskytla spotrebiteľovi tretia osoba na základe zmluvy s predávajúcim, odstúpením od
zmluvy o predaji sa od začiatku ruší aj zmluva o poskytnutí pôžičky. Právo na vydanie bezdôvodného
obohatenia nie je tým dotknuté.
Výmena tovaru
V prípade výmeny nám pošlite tovar s dokladom o nákupe (faktúra), alebo číslom faktúry späť na adresu
Chovateľské potreby Patrik Randa – Ňufák.sk, Hliník nad Váhom 243 , 014 01, Bytča. Tovar nezasielajte na
dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nedôjde k jeho prevzatiu. Tovar zasiela kupujúci na našu
adresu na vlastné náklady. Pre čo najrýchlejšie vybavenie výmeny tovaru odporúčame na faktúre označiť
menenú/vrátenú položku. Nový tovar si rezervujete vytvorením novej objednávky (do poznámky je
potrebné uviesť slovo "výmena"). Akonáhle k nám balík od Vás dorazí, bude prednostne vybavený, cena
vráteného tovaru bude odpočítaná a následne Vám bude odoslaná nová zásielka.
Kupujúci je povinný vrátiť tovar v neporušenom stave a hodnote, v akej tovar prevzal, vrátane
kompletného príslušenstva, ak je možné, v pôvodnom obale.
 Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o nákupe.
 Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nedôjde k jeho prevzatiu.
 Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám – je povinnosťou zákazníka tovar zabaliť tak,
aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu.
 V prípade osobného doručenia tovaru je potrebné dohodnúť si termín doručenia.
Reklamácie
(1) Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane
údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok
musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.
(2) Predávajúci je povinný prijať reklamáciu na adrese skladu, v ktorej musí byť počas prevádzkovej
doby prítomný zamestnanec poverený vybavovaním reklamácií.
(3) Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný
vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava
čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po
uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.
Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné
náklady na odborné posúdenie. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať zaslanie
alebo výsledky odborného posúdenia.
(4) Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie.
(5) Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu
uplatnenia reklamácie.
(6) Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na
nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a
spôsobe vybavenia reklamácie.
(7) Povinnosti uvedené v odseku 4 sa vzťahujú aj na osobu, ktorá je určená na vykonávanie opravy.
Reklamácie si zákazník uplatňuje poslaním alebo osobným doručením výrobku do skladu firmy
predávajúceho. Náklady na poštovné, dopravu reklamovaného výrobku do skladu firmy predávajúceho
znáša zákazník.
Náklady na spätné poslanie alebo doručenie reklamovaného výrobku znáša predávajúci.
POSTUP PRI POSIELANÍ REKLAMÁCIÍ
Prípadné reklamácie je potrebné doručiť osobne, kuriérom alebo poštou bez dobierky na adresu:
Jakub Šamaj – Ňufák.sk
Zástranie 166
010 03 Žilina
Slovenská republika
Tovar musí vyhovovať nasledovným podmienkam:

 Tovar musí byť kompletný.
 Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o nákupe.
 Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nedôjde k jeho prevzatiu.

 Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám – je povinnosťou zákazníka tovar zabaliť tak,
aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu.

Alternatívny spôsob riešenia sporov
V zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov platného od 1.2.2016
spotrebiteľ má právo obrátiť sa na systém alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ARS). Bližšie
informácie o ARS nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.economy.gov.sk/alternativne-
riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ako aj zoznam subjektov riešenia
ARS http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s